Algemene voorwaarden Labs31 BV

Definities

 1. Labs31 BV: Labs31 BV, gevestigd te Rotterdam, KvK nr. 69340366.
 2. Klant: de partij met wie Labs31 BV een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Labs31 BV en klant samen.

Toepasbaarheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Labs31 BV.
 2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en prijsopgaven van Labs31 BV zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbieding of offerte is geldig gedurende maximaal 1 maand na dagtekening, tenzij in de aanbieding of offerte een andere aanvaardingstermijn is vermeld.
 3. Indien de klant een aanbieding of offerte niet binnen de daarvoor geldende termijn aanvaardt, vervalt de aanbieding of offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding behoudt Labs31 BV zich het recht voor de offerte of aanbieding binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, zonder verplichtingen jegens de klant.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant bindt Labs31 BV pas nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle door Labs31 BV gehanteerde prijzen zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Labs31 BV is te allen tijde gerechtigd om alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, aan te passen.
 3. Partijen komen een totaalprijs overeen voor een dienst geleverd door Labs31 BV. Dit is altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen, waarvan niet kan worden afgeweken.
 4. Labs31 BV heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 5. Labs31 BV zal prijsaanpassingen aan de klant meedelen voordat de prijsverhoging van kracht wordt.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Labs31 BV kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen van maximaal 100% van het overeengekomen bedrag.
 2. De klant dient het volledige bedrag binnen 14 dagen na levering te hebben betaald.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat Labs31 BV de klant een aanmaning hoeft te sturen of hem in gebreke hoeft te stellen.
 4. Labs31 BV behoudt zich het recht voor een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel afdoende zekerheid te verlangen voor het totaalbedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van te late betaling

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Labs31 BV gerechtigd vanaf de dag dat de klant in verzuim is een rente van 8% per maand in rekening te brengen voor handelstransacties, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en is hij eventueel gehouden tot betaling van eventuele schadevergoeding aan Labs31 BV.
 3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Indien de klant niet tijdig betaalt, kan Labs31 BV haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling namens de klant zijn de vorderingen van Labs31 BV op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Labs31 BV, is hij alsnog gehouden de overeengekomen prijs aan Labs31 BV te betalen.

Recht op terugname van goederen

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Labs31 BV gerechtigd om het recht op verhaal in te roepen met betrekking tot de aan de klant geleverde onbetaalde producten.
 2. Labs31 BV beroept zich op het recht van recuperatie door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht op verhaal, dient de klant de betreffende producten onverwijld aan Labs31 BV te retourneren, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

Retentierecht

 1. Labs31 BV kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door Labs31 BV aan de klant verkochte producten onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot Labs31 BV heeft betaald, tenzij de klant voor deze betalingen voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Labs31 BV.
 3. Labs31 BV is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

Regeling

De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan Labs31 BV te verrekenen met enige vordering op Labs31 BV.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Labs31 BV blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Labs31 BV uit welke overeenkomst dan ook met Labs31 BV inclusief van vorderingen ter zake van de tekortkomingen in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Labs31 BV een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat de eigendom op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Labs31 BV haar eigendomsvoorbehoud inroept, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft Labs31 BV het recht schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Labs31 BV tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft Labs31 BV het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.
 5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij hierbij geen bezwaar maken tegen te late levering door Labs31 BV.

Bezorgings periode

 1. Een door Labs31 BV opgegeven leveringstermijn is indicatief en geeft de klant bij overschrijding van deze termijn geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd gaat in nadat de klant de overeenkomst met Labs31 BV heeft ondertekend en door Labs31 BV schriftelijk of elektronisch aan de klant is bevestigd.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Labs31 BV niet kan leveren binnen 14 dagen nadat de klant hem daartoe schriftelijk heeft aangemaand of partijen anders zijn overeengekomen.

Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger. Bij gebreke waarvan Labs31 BV niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.
 2. Indien de klant zelf voor het transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport te melden aan Labs31 BV, bij gebreke waarvan Labs31 BV niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • goederen zijnde eigendom van Labs31 BV die aanwezig zijn op het terrein van de klant
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. Op eerste verzoek van Labs31 BV verstrekt de klant de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 3. De klant is verplicht voor eigen rekening een CAR (Construction All Risk) verzekering af te sluiten en kan geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade die anders onder deze verzekering zou vallen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Opslag

 1. Indien de klant producten later dan de overeengekomen leveringsdatum bestelt, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of te late afname van producten zijn geheel voor rekening van de klant.

Montage / Installatie

Hoewel Labs31 BV ernaar streeft alle montage- en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt zij hiervoor geen verantwoordelijkheid, behoudens opzet of grove schuld.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst zijn aangegaan met diensten daaronder begrepen, bevatten deze diensten alleen inspanningsverplichtingen voor Labs31 BV, geen resultaatverplichtingen.
 2. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op defecten veroorzaakt door fabricage-, constructie- of materiaalfouten.
 3. De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, wijzigingen aan het product, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die voorwerp van een overeenkomst tussen partijen zijn, gaat over op de klant op het moment dat deze producten rechtsgeldig en/of feitelijk geleverd worden, althans in de macht van de klant of van een derde partij die het product ontvangt ten behoeve van de klant.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Labs31 BV voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Labs31 BV heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (deels) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijke overeenstemming en betaling van het eventueel overeengekomen voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Labs31 BV tijdig kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Labs31 BV tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen, zullen de hieruit voortvloeiende meerkosten en/of extra uren aan de klant in rekening worden gebracht.

Informatieplicht van de klant

 1. De klant zal aan Labs31 BV alle voor een juiste uitvoering van de overeenkomst relevante informatie, gegevens en bescheiden tijdig en in de gewenste vorm en wijze ter beschikking stellen.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant daarom verzoekt, zal Labs31 BV de desbetreffende documenten retourneren.
 4. Indien de klant de door Labs31 BV redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden niet, niet tijdig en niet behoorlijk aanlevert en de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de serviceovereenkomst

 1. De overeenkomst tussen Labs31 BV en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze aan het einde van de looptijd stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en) .
 3. Indien partijen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn zijn overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn dient de klant Labs31 BV een schriftelijke redelijke termijn te geven om de werkzaamheden te beëindigen, alvorens hij de overeenkomst kan ontbinden of schadevergoeding kan vorderen.

Opzegging van het contract voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Intellectueel eigendom

 1. Labs31 BV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, ontwerp- en modelrechten etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, gegevensdragers of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, maquettes, schaalmodellen, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag de intellectuele eigendomsrechten niet kopiëren of doen kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Labs31 BV, noch aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Vertrouwelijkheid

 1. De opdrachtgever houdt alle informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Labs31 BV ontvangt vertrouwelijk.
 2. Hetzelfde geldt voor alle overige informatie betreffende Labs31 BV waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, of waarvan hij kan verwachten dat openbaarmaking ervan schade kan toebrengen aan Labs31 BV.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de in lid 1 en 2 bedoelde informatie geheim houdt.
 4. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was gemaakt voordat de klant deze informatie hoorde of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg is van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar wordt gemaakt vanwege een wettelijke verplichting
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na het einde daarvan.

Sancties

 1. Indien de klant de artikelen van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom schendt, verbeurt hij namens Labs31 BV een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van voornoemd bedrag voor elke dag dat deze overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van de boete bedoeld in het eerste lid van dit artikel is geen feitelijke schade, voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete laat onverlet de overige rechten van Labs31 BV waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vergoeding

De klant vrijwaart Labs31 BV voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Labs31 BV geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Labs31 BV geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Labs31 BV hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Labs31 BV in staat is adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Labs31 BV genoodzaakt is andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Kennisgeving geven

 1. De klant dient Labs31 BV schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Labs31 BV ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Gezamenlijke en hoofdelijke verplichtingen van de Klant

Indien Labs31 BV met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die uit hoofde van die overeenkomst aan Labs31 BV verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid van Labs31 BV

 1. Labs31 BV is slechts aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
 2. Indien Labs31 BV aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Labs31 BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Labs31 BV aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van de schade is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot enige schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervalperiode

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van Labs31 BV vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Labs31 BV toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Indien de nakoming van de verplichtingen door Labs31 BV niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Labs31 BV in verzuim is.
 3. Labs31 BV heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien omstandigheden Labs31 BV goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet naar behoren zal nakomen. .

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van Labs31 BV in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan Labs31 BV worden toegerekend in enige situatie onafhankelijk van de wil van Labs31 BV, wanneer de nakoming van haar verplichtingen verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Labs31 BV kan worden gevergd.
 2. De in lid 1 genoemde overmachtsituatie is eveneens van toepassing - maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanbetalingen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Labs31 BV een of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Labs31 BV er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Labs31 BV is in een overmachtsituatie geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel heeft behaald.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan wijziging of aanvulling van de inhoud noodzakelijk blijkt, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. Labs31 BV is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden aangebracht.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen worden door Labs31 BV zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.

Overdracht van rechten

 1. De klant kan zijn rechten die voortvloeien uit een overeenkomst met Labs31 BV niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Labs31 BV.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Labs31 BV bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Labs31 BV gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Laatste update

02 januari 2022

Scroll naar boven